Chương trình Trao đổi Sinh viên Học kỳ II năm học 2017-2018

Thông tin Chương trình Trao đổi Sinh viên Học kỳ II năm học 2017-2018 đã được cập nhật tại trang Chương trình trao đổi.

Hạn chót để sinh viên gửi hồ sơ về Khoa/Bộ môn: 20 tháng 08 năm 2017.