Home » Deakin University (2.5+1.5)

Deakin University (2.5+1.5)

Mô hình chuyển tiếp 2.5+1.5 dành cho chương trình Kỹ thuật Máy tính

Curriculum

# Tên Môn Subject Credits
1 Tư duy phân tích Critical Thinking 3
2 Giải tích 1 Calculus 1 4
3 Giải tích 2 Calculus 2 4
4 Giải tích 3 Calculus 3 4
5 Phương trình Vi phân Differential Equations 4
6 Xác suất, Thống kê và Quy trình Ngẫu nhiên Probability, Statistic & Random Process 3
7 Vật lý 1 Physics 1 2
8 Vật lý 2 Physics 2 2
9 Vật lý 3 Physics 3 3
10 Vật lý 3 Physics 3 Lab 1
11 Vật lý 4 Physics 4 2
12 Hóa học cho kỹ sư Chemistry for Engineers 4
13 Thực hành hóa học Chemistry Laboratory 1
13 Tiếng Anh chuyên ngành 1
(kỹ năng nghe)
Listenning AE1 2
14 Tiếng Anh chuyên ngành 1
(kỹ năngviết)
Writing AE1 2
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2
(kỹ năng nói)
Speaking AE2 2
16 Tiếng Anh chuyên ngành 2
(kỹ năng viết)
Writing AE2 2
17 Nhập môn Tin học Introduction to Computing 3
18 Lập trình C/C++ trên Unix C/C++ Programming in Unix 4
19 Thiết kế Logic Số Digital Logic Design 3
20 Thực hành Thiết kế Logic Số Digital Logic Design Lab 1
21 Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming 4
22 Nguyên lý EE1 Principles of EE1 3
23 Thực hành Nguyên lý EE1 Principles of EE1 Lab 1
24 Cấu trúc Máy tính Computer Architecture 4
25 Quản lý Hệ thống Thông tin Information System Management 4
26 Thuật toán và Cấu trúc Dữ liệu Algorithms & Data Structures 4
27 Nguyên lý Kỹ thuật Điện tử Principles of EE2 3
28 Thực hành Nguyên lý EE2 Principles of EE2 Lab 1
29 Công nghệ Phần mềm Software Engineering 4
30 Hệ điều hành Operating Systems 4
31 Kỹ năng Giao tiếp Thông tin Skills for Communicating Information 3