Home » News

[ANNOUNCEMENT] About registration schedule in 1­st semester, academic year 2020 – 2021

Thông báo thời gian đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 cụ thể như sau :

  – Thời gian: 8h00 đến 24h00, từ ngày 13/8/2020 đến 19/8/2020.

  – Đối tượng: sinh viên các khóa, cụ thể:

  • Thứ năm (13/8/2020):sinh viên các khóa 2016 trở về trước;
  • Thứ sáu (14/8/2020): sinh viên khóa 2017;
  • Thứ bảy – chủ nhật (15-16/8/2020):sinh viên khóa 2018;
  • Thứ hai – thứ ba (17-18/8/2020): sinh viên khóa 2019;
  • Thứ tư (19/8/2020): tất cả sinh viên các khóa chưa đăng ký được.