Các câu lạc bộ khoa CNTT tuyển thành viên (Cập nhật 13/09/2016)

Nhóm Lập Trình Di Động tuyển thành viên:

Nhóm Lập Trình Di Động

Lab Máy Học & Các Ứng Dụng tuyển thành viên:

Lab Máy Học & Các Ứng Dụng

Lab Internet of Things tuyển thành viên:

Lab Internet of Things

Nhóm IU Olympiad (Lập trình nâng cao) tuyển thành viên:

http://it.hcmiu.edu.vn/vi/lab-thi-giac-may-tinh-nhom-iu-olympiad/

Trang web đăng ký: https://goo.gl/forms/L4K97qffM5SQejpj1