Home » Cử nhân khoa học máy tính (Mã ngành: 7480201)

Cử nhân khoa học máy tính (Mã ngành: 7480201)

Giới thiệu ngành

Ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Khoa học Máy tính, công nghệ phần mềm, lập trình hướng đối tượng, thiết kế giải thuật, phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng web, di động và có khả năng quản lý hệ thống thông tin trong các tổ chức, công ty. Chương trình môn học luôn được cập nhật công nghệ mới và hiện đại vào các môn học để truyền đạt cho sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức vững chắc, mới, có thể áp dụng ngay vào công nghiệp.

Cử nhân Khoa học Máy tính có thể tham gia và quản lý nhóm phát triển các phần mềm, hệ thống thông tin trong các công ty, tập đoàn lớn chuyên về CNTT như DXC, FSOFT, IBM, TMA, TPS, v.v. hoặc các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu về khoa học và công nghệ.

Chuyên ngành

  • Khoa học máy tính
  • Công nghệ phần mềm

Phân bố chương trình đào tạo

Khối kiến thức số tín chỉ %
Khối kiến thức đại cương 52 34.0%
Khối kiến thức cơ sở ngành 65 44.2%
Khối kiến thức chuyên ngành 32 21.8%

Chương trình đào tạo

Tên môn học Số tín chỉ Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1 Học kỳ  5
Toán 1 4 Xác suất thống kê 3
Vật lý 1 2 Mạng máy tính 4
Vật lý 2 2 Công nghệ phần mềm 3
Hoá học cho kỹ sư 4 Hệ điều hành 4
Tiếng anh chuyên ngành 1 4 Giáo dục thể chất 1 3
Nhập môn tin học 3 Phát triển ứng dụng Web 4
Học kỳ  2 Học kỳ 6
Toán 2 4 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 4
Vật lý 3 và thực hành 4 Nguyên lý ngôn ngữ lập trình 4
Lập trình C/C++ 4 Môn tự chọn 4
Tiếng Anh chuyên ngành 2 4 Giáo dục thể chất 2 3
Tư duy phân tích 3
Học kỳ 3 Học kỳ 7
Toán 3 4 Thực tập tốt nghiệp 2
Vật lý 4 2 Khởi tạo doanh nghiệp 3
Thiết kế logic số và thực hành 4 Môn tự chọn 4
Mô hình lý thuyết tính toán 4 Môn tự chọn 4
Lập trình hướng đối tượng 4 Thực tập công nghiệp 3
Học kỳ 4 Học kỳ 8
Toán rời rạc 3 Luận văn tốt nghiệp 10
Nguyên lý quản lý cơ sở dữ liệu 4
Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 4
Cấu trúc máy tính 4
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4

Các môn học tự chọn

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
IT024IU Đồ hoạ máy tính 4
IT056IU Quản trị dự án phần mềm 4
IT094IU Quản lý hệ thống thông tin 4
IT096IU Lập trình mạng 4
IT114IU Kiến trúc phần mềm 4
IT130IU Xử lý ảnh số 4
IT132IU Nhập môn khai phá dữ liệu 4