Home » Kỹ sư công nghệ thông tin – mạng máy tính

Kỹ sư công nghệ thông tin – mạng máy tính

Phân bố chương trình đào tạo

Courses Credits Percent
General Courses 52 34.0%
Core Courses 65 44.2%
Major Courses 32 21.8%

Chương trình đào tạo

Tên môn học Số tín chỉ Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1 Học kỳ 5
Calculus 1 4 Probability, Statistic & Random Process 3
Physics 1 2 Computer Networks 4
Physics 2 2 Software Engineering 3
Chemistry for Engineers 4 Operating System 4
Academic English 1 4 Physical Training 1 3
Introduction to Computing 3 Web Application Development 4
Học kỳ 2 Học kỳ 6
Calculus 2 4 Information System Management 4
Physics 3 and Lab 4 Net-Centric Programming 4
C/C++ Programming in Unix 4 Elective 4
Academic English 2 4 Physical Training 2 3
Critical Thinking 3
Học kỳ  3 Học kỳ 7
Calculus 3 4 Special Study of the Field 2
Physics 4 and Lab 2 Principle of Economics 3
Digital Logic Design and Lab 4 Elective 4
Theoretical Models in Computing 4 Elective 4
Object Oriented Programming 4
Học kỳ 4 Học kỳ 8
Discrete Mathematics 3 Senior Research Thesis 10
Principle of Database Management 4
Object Oriented Analysis and Design 4
Computer Architecture 4
Data Structure and Algorithms 4

Các môn học tự chọn

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
IT044IU  Human-Computer Interaction 4
IT045IU  Network Design and Evaluation 4
IT056IU  Software Project Management 4
IT112IU  Introduction to Distributed Computing 4
IT117IU  System and Network Security 4
IT122IU  Introduction to Wireless Network 4
IT124IU  Network Management and Protocols 4
IT125IU  System & Network Administration 4
IT130IU  Digital Image Processing 4
IT132IU Introduction to Data Mining 4