Home » Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin (Mã ngành: 7480201)

Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin (Mã ngành: 7480201)

Giới thiệu chung

Chuyên ngành Mạng máy tính (Network Engineering) và Kỹ thuật Máy tính (Computer Engineering) cung cấp kiến thức nền tảng và nâng cao (cả lý thuyết và thực hành), trong lĩnh vực mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ điều hành, lập trình ứng dụng mạng. Kiến thức chuyên sâu như: Mạng không dây, Quản trị mạng và hệ thống, Bảo mật và an ninh mạng, Tính toán phân bố được cung cấp cho sinh viên. Kiến thức về phần cứng máy tính, các nguyên lý, phương pháp để thiết kế, phát triển hệ thống thông tin dựa trên sự kết hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ mạng. Kiến thức về thiết kế mạch điện tử, vi xử lý cho máy tính và hệ thống nhúng dùng trong các thiết bị điện tử hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành CNTT có thể làm việc trong doanh nghiệp, ngân hàng, trung tâm chứng khoán, v.v. Có khả năng tham gia hoạt động trong các công ty chuyên sâu về các lĩnh vực vi xử lý, vi điều khiển, thiết kế vi mạch, điều khiển tự động và robot như Intel, Renesas, Viettel, FPT…

Chuyên ngành

  • Kỹ Sư Mạng Máy Tính
  • Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin

Phân bố chương trình đào tạo

Courses Credits Percent
General Courses 52 34.0%
Core Courses 65 44.2%
Major Courses 32 21.8%

Chương trình đào tạo

Tên môn học Số tín chỉ Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1 Học kỳ 5
Calculus 1 4 Probability, Statistic & Random Process 3
Physics 1 2 Computer Networks 4
Physics 2 2 Software Engineering 3
Chemistry for Engineers 4 Operating System 4
Academic English 1 4 Physical Training 1 3
Introduction to Computing 3 Web Application Development 4
Học kỳ 2 Học kỳ 6
Calculus 2 4 Information System Management 4
Physics 3 and Lab 4 Net-Centric Programming 4
C/C++ Programming in Unix 4 Elective 4
Academic English 2 4 Physical Training 2 3
Critical Thinking 3
Học kỳ  3 Học kỳ 7
Calculus 3 4 Special Study of the Field 2
Physics 4 and Lab 2 Principle of Economics 3
Digital Logic Design and Lab 4 Elective 4
Theoretical Models in Computing 4 Elective 4
Object Oriented Programming 4
Học kỳ 4 Học kỳ 8
Discrete Mathematics 3 Senior Research Thesis 10
Principle of Database Management 4
Object Oriented Analysis and Design 4
Computer Architecture 4
Data Structure and Algorithms 4

Các môn học tự chọn

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
IT044IU  Human-Computer Interaction 4
IT045IU  Network Design and Evaluation 4
IT056IU  Software Project Management 4
IT112IU  Introduction to Distributed Computing 4
IT117IU  System and Network Security 4
IT122IU  Introduction to Wireless Network 4
IT124IU  Network Management and Protocols 4
IT125IU  System & Network Administration 4
IT130IU  Digital Image Processing 4
IT132IU Introduction to Data Mining 4