Home » Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin (Mã ngành: 7480201)

Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin (Mã ngành: 7480201)

Giới thiệu chung

Chuyên ngành Mạng máy tính (Network Engineering) và Kỹ thuật Máy tính (Computer Engineering) cung cấp kiến thức nền tảng và nâng cao (cả lý thuyết và thực hành), trong lĩnh vực mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ điều hành, lập trình ứng dụng mạng. Kiến thức chuyên sâu như: Mạng không dây, Quản trị mạng và hệ thống, Bảo mật và an ninh mạng, Tính toán phân bố được cung cấp cho sinh viên. Kiến thức về phần cứng máy tính, các nguyên lý, phương pháp để thiết kế, phát triển hệ thống thông tin dựa trên sự kết hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ mạng. Kiến thức về thiết kế mạch điện tử, vi xử lý cho máy tính và hệ thống nhúng dùng trong các thiết bị điện tử hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành CNTT có thể làm việc trong doanh nghiệp, ngân hàng, trung tâm chứng khoán, v.v. Có khả năng tham gia hoạt động trong các công ty chuyên sâu về các lĩnh vực vi xử lý, vi điều khiển, thiết kế vi mạch, điều khiển tự động và robot như Intel, Renesas, Viettel, FPT…

Chuyên ngành

  • Mạng máy tính
  • Kỹ thuật máy tính

Phân bố chương trình đào tạo

Khối kiến thức Số tín chỉ %
Khối kiến thức chung 52 34.0%
Khối kiến thức cơ sở ngành 65 44.2%
Khối kiến thức chuyên ngành 32 21.8%

Chương trình đào tạo

Tên môn học Số tín chỉ Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1 Học kỳ 5
Calculus 1 4 Probability, Statistic & Random Process 3
Physics 1 2 Mạng máy tính 4
Physics 2 2 Công nghệ phần mềm 3
Hoá học cho kĩ sư 4 Hệ điều hành 4
Tiếng anh chuyên ngành 1 4 Giáo dục thể chất 1 3
Nhập môn tin học 3 Phát triển ứng dụng Web 4
Học kỳ 2 Học kỳ 6
Calculus 2 4 Quản lý hệ thống thông tin 4
Physics 3 and Lab 4 Lập trình mạng 4
Lập trình C/C++ 4 Môn tự chọn 4
Tiếng anh chuyên ngành 2 4 Giáo dục thể chất 2 3
Tư duy phân tích 3
Học kỳ  3 Học kỳ 7
Toán 3 4 Thực tập tốt nghiệp 3
Vật lý 4 2 Khởi tạo doanh nghiệp 3
Thiết kế logic số 4 Môn tự chọn 4
Mô hình lý thuyết tính toán 4 Môn tự chọn 4
Lập trình hướng đối tượng 4 Thực tập công nghiệp 3
Học kỳ 4 Học kỳ 8
Toán rời rạc 3 Luận văn tốt nghiệp 10
Nguyên lý quản trị cơ sở dữ liệu 4
Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 4
Cấu trúc máy tính 4
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4

Các môn học tự chọn

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
IT045IU  Thiết kế và đánh giá mạng 4
IT056IU  Quản trị dự án phần mềm 4
IT112IU  Giới thiệu tính toán phân tán 4
IT117IU Bảo mật hệ thống và mạng 4
IT122IU  Nhập môn mạng không dây 4
IT125IU  Quản trị hệ thống mạng 4
IT130IU  Xử lý ảnh số 4
IT132IU Nhập môn khai thác dữ liệu 4