Home » Đại Học Deakin (2+2)

Đại Học Deakin (2+2)

Curriculum

# Tên Môn Subject Credits
1 Tư duy phân tích Critical Thinking 3
2 Giải tích 1 Calculus 1 4
3 Giải tích 2 Calculus 2 4
4 Giải tích 3 Calculus 3 4
5 Vật lý 1 Physics 1 2
6 Vật lý 2 Physics 2 2
7 Vật lý 3 Physics 3 3
8 Vật lý 3 Physics 3 Lab 1
9 Vật lý 4 Physics 4 2
10 Hóa học cho kỹ sư Chemistry for Engineers 4
11 Thực hành
hóa học
Chemistry Laboratory 1
12 Tiếng Anh chuyên ngành 1
(kỹ năngnghe)
Listenning AE1 2
13 Tiếng Anh chuyên ngành 1
(kỹ năng viết)
Writing AE1 2
14 Tiếng Anh chuyên ngành 2
(kỹ năng nói)
Speaking AE2 2
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2
(kỹ năng viết)
Writing AE2 2
16 Nhập môn Tin học Introduction to Computing 3
17 Lập trình C/C++ trên Unix C/C++ Programming in Unix 4
18 Thiết kế Logic Số Digital Logic Design 3
19 Thực hành Thiết kế logic số Digital Logic Design Lab 1
20 Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming 4
21 Mô hình Lí thuyết Tính toán Theoretical Models in Computing 4
22 Toán rời rạc Discrete Mathematics 3
23 Cấu trúc Máy tính Computer Architecture 4
24 Thiết kế và Phân tích Hướng Đối tượng Object-Oriented Analysis and Design 4
25 Nguyên lý Quản lý Cơ sở dữ liệu Principles of Database Management 4
26 Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu Algorithms & Data Structures 4