Home » Đại học SUNY Binghamton

Đại học SUNY Binghamton

Chương trình đào tạo

Tên môn học Số tín chỉ
1 Writing AE1 2
2 Listening AE1 2
3 Writing AE2 2
4 Speaking AE2 2
5 Physics 1 2
6 Physics 2 2
7 Physics 3 3
8 Physics 3 Laboratory 1
9 Physics 4 2
10 Calculus 1 4
11 Calculus 2 4
12 Calculus 3 4
13 Chemistry for Engineers 3
14 Chemistry Laboratory 1
15 Critical Thinking 3
16 Introduction to Computing 3
17 Introduction to Computer for Engineers 3
18 C/C++ Programming in Unix 4
19 Object-Oriented Programming 4
20 Data Structures and Algorithms 4
21 Computer Architecture 4
22 Differential Equations 4
23 Digital Logic Design 3
24 Digital Logic Design Laboratory 1
25 Principles of EE1 3
26 Principles of EE1 Laboratory 1
27 Principles of EE2 3
28 Principles of EE2 Laboratory 1