Home » Đào Tạo

Đào Tạo

Bằng Cấp

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Khoa học máy tính có chất lượng quốc tế và kiểm định bởi các tổ chức Việt nam và quốc tế, có khả năng làm việc hiệu quả ở Việt nam và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp phải có phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Khoa học máy tính; có khả năng nghiên cứu, phân tích và thiết kế các hệ thống máy tính để giải quyết các vấn đề thực tế; có khả năng làm việc hiệu quả và sáng tạo trong quá trình làm việc; có khả năng tiếp tục học suốt đời để phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện tốt vai trò của kỹ sư phần mềm trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp hay có thể tiếp tục học lên ở các cấp học cao hơn.

Chuẩn đầu ra

Từ những mục tiêu giáo dục đã đề ra, chương trình đào tạo tuân theo 11 chuẩn đầu ra dành cho kỹ sư như sau:

 • (a) Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật
 • (b) Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như phân tích và diễn giải dữ liệu
 • (c) Khả năng thiết kế hệ thống, phân hệ hoặc quy trình để giải quyết những bài toán khó khăn trong thực tế ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khoẻ và an toàn, khả năng sản xuất và tính bền vững
 • (d) Khả năng làm việc hiệu quả trong các đội, nhóm đa ngành
 • (e) Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • (f) Sự hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 • (g) Khả năng giao tiếp hiệu quả
 • (h) Hiểu biết về sự tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội
 • (i) Thấy được sự cần thiết và khả năng để học tập suốt đời
 • (j) Kiến thức về các vấn đề đương đại
 • (k) Khả năng ứng dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại vào thực hành kỹ thuật

 Sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ đạt được những kết quả sau:

Kiến thức chuyên môn
 • Kiến thức về lý luận chính trị
 • Khả năng về ngoại ngữ
 • Khả năng về tin học: Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ máy tính cần thiết cho việc thực hành chuyên môn.
 • Khả năng về chuyên môn:

–  Có khả năng nhận biết và phân tích các vấn đề kỹ thuật và máy tính; xác định yêu cầu của vấn đề; giải quyết các vấn đề được nhận ra
–  Có khả năng tiến hành thực nghiệm và giải thích được kết quả.
–  Có khả năng phân tích, thiết kế, hiện thực và đánh giá các hệ thống, qui trình, thành phần phần cứng hay chương trình máy tính thỏa mãn các yêu cầu và ràng buộc về mặt kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn.

Kỹ năng
 • Kỹ năng thuyết trình diễn đạt và giao tiếp xã hội: Có khả năng trình bày kết quả và giao tiếp hiệu quả.
 • Khả năng ứng dụng khoa học: Có khả năng vận dụng kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật và máy tính.
 • Khả năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả để đạt được một mục tiêu định trước.
 • Kỹ năng phát triển nghề nghiệp: Có nhận thức rõ về sự cần thiết và khả năng về học và phát triển nghề nghiệp liên tục suốt đời
Thái độ và đạo đức nghề nghiệp
 • Có nhận thức đúng đắn về tính chuyên nghiệp, đạo đức, luật pháp, an ninh và xã hội.
 • Có kiến thức tổng quan để hiểu rõ ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật và máy tính trên các mặt kinh tế, môi trường và xã hội.
Khả năng công tác
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể đóng vai trò là cán bộ kỹ thuật, có năng lực tham gia, phối hợp hoặc quản lý các dự án về công nghệ thông tin trong các công ty và cơ quan trong và ngoài nước.
 • Có khả năng tiếp tục học tập bậc sau đại học (trong và ngoài nước) để trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, các viện nghiên cứu hoặc khu vực công nghiệp.