Home » West of England Unversity (4+0)

West of England Unversity (4+0)

Curriculum

# Subject Credits
1 Tư duy phân tích Critical Thinking 3
2 Giải tích 1 Calculus 1 4
3 Giải tích 2 Calculus 2 4
4 Giải tích 3 Calculus 3 4
5 Xác suất Thống kê và Quy trình Ngẫu nhiên Probability, Statistics & Random Process 4
6 Vật lý 1 Physics 1 2
7 Vật lý 2 Physics 2 2
8 Vật lý 3 Physics 3 3
9 Vật lý 3 Physics 3 Lab 1
10 Vật lý 4 Physics 4 2
11 Hóa học cho
kỹ sư
Chemistry for Engineers 3
13 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng nghe) Listening AE1 2
14 Tiếng Anh chuyên ngành 1  (kỹ năng viết) Writing AE1 2
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng nói) Speaking AE2 2
16 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng viết) Writing AE2 2
17 Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programming 4
18 Cấu trúc máy tính Computer Architecture 4
19 Lập trình C/C++ trên Unix C/C++ Programing in Unix 4
20 Thuật toán và cấu trúc dữ liệu Algorithms & Data Structures 4
21 Nhập môn Tin học Introduction to Computing 3
23 Thiết kế logic số Digital Logic Design 3
24 Thiết kế logic số Digital Logic Design Lab 1
25 Mô hình Lý thuyết Tính toán Theoretical Models in Computing 4
26 Toán Rời Rạc Discrete Math 3
27 Thiết kế và Phân tích Hướng Đối tượng Object-Oriented Analysis and Design 4
28 Nguyên lý Quản lý Cơ sở Dữ liệu Principles of Database Management 4
29 Công nghệ Phần mềm Software Engineering 4
30 Hệ điều hành Operating Systems 4
31 Mạng Máy tính Computer Networks 4
32 Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence 4
33 Nguyên lý Ngôn ngữ Lập trình Principles of Programming Languages 4
34 Phát triển Ứng dụng Web Web Application Development 4
35 Tự chọn Elective 4
36 Khởi tạo Doanh Nghiệp Entrepreneur 3
37 Kỹ năng giao tiếp thông tin Skill for Communicating Information 3
38 Thực tập tập công nghiệp Internship 3
39 Phát triển Web Nâng cao Advanced Topics in Web Development 15
40 Ứng dụng di động Mobile Applications 15
41 Phân tích Dữ liệu Lớn Big Data Analytics 15
42 Quản lý Bảo mật trong Thực tế Security Management in Practice 15
43 Phân tích và Trực quan hóa Dữ liệu Bảo mật Security Data Analytics and Visualisation 15
44 Đạo đức Nghề nghiệp trong Truyền thông và Tính toán Ethical and Professional Issues in Computing and Digital Media 15
45 Đồ án Công nghệ Thông tin Information Technology Project 30