Home » West of England Unversity (4+0)

West of England Unversity (4+0)

Curriculum

# Tên Tiếng Việt Subject Credits
1 Tư duy phân tích Critical Thinking 3
2 Giải tích 1 Calculus 1 4
3 Giải tích 2 Calculus 2 4
4 Giải tích 3 Calculus 3 4
5 Xác suất Thống kê và Quy trình Ngẫu nhiên Probability, Statistics & Random Process 4
6 Vật lý 1 Physics 1 2
7 Vật lý 2 Physics 2 2
8 Vật lý 3 Physics 3 3
9 Vật lý 3 Physics 3 Lab 1
10 Vật lý 4 Physics 4 2
11 Hóa học cho kỹ sư Chemistry for Engineers 3
12 Thực hành hóa học Chemistry Laboratory 1
13 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng nghe) Listening AE1 2
14 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng viết) Writing AE1 2
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng nói) Speaking AE2 2
16 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng viết) Writing AE2 2
17 Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming 4
18 Cấu trúc máy tính Computer Architecture 4
19 Lập trình C/C++ trên Unix C/C++ Programming in Unix 4
20 Thuật toán và cấu trúc dữ liệu Algorithms & Data Structures 4
21 Nhập môn Tin học Introduction to Computing 3