Home » Deakin University (3+1)

Deakin University (3+1)

Curriculum

# Tên Môn Subject Credits
1 Tư duy phân tích Critical Thinking 3
2 Giải tích 1 Calculus 1 4
3 Giải tích 2 Calculus 2 4
4 Giải tích 3 Calculus 3 4
5 Vật lý 1 Physics 1 2
6 Vật lý 2 Physics 2 2
7 Vật lý 3 Physics 3 3
8 Vật lý 3 Physics 3 Lab 1
9 Vật lý 4 Physics 4 2
10 Hóa học cho kỹ sư Chemistry for Engineers 4
11 Thực hành hóa học Chemistry Laboratory 1
12 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng nghe) Listening AE1 2
13 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng viết) Writing AE1 2
14 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng nói) Speaking AE2 2
15 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng viết) Writing AE2 2
16 Nhập môn Tin học Introduction to Computing 3
17 Lập trình C/C++ trên Unix C/C++ Programming in Unix 4
18 Thiết kế Logic Số Digital Logic Design 3
19 Thực hành Thiết kế logic số Digital Logic Design Lab 1
20 Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming 4
21 Mô hình Lí thuyết Tính toán Theoretical Models in Computing 4
22 Toán rời rạc Discrete Mathematics 3
23 Cấu trúc Máy tính Computer Architecture 4
24 Thiết kế và Phân tích Hướng Đối tượng Object-Oriented Analysis and Design 4
25 Nguyên lý Quản lý Cơ sở dữ liệu Principles of Database Management 4
26 Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu Algorithms & Data Structures 4
27 Công nghệ Phần mềm Software Engineering 4
28 Hệ điều hành Operating Systems 4
29 Mạng Máy tính Computer Networks 4
30 Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence 4
31 Nguyên lý Ngôn ngữ Lập trình Principles of Programming Languages 4
32 Phát triển Ứng dụng Web Web Application Development 4
33 Tự chọn Elective 4
34 Tự chọn Elective 4