List of internship coordinators – Sem II 2023-2024

You must submit your internship information via the form at https://shorturl.at/wIJWX and send an email to your internship coordinator to register the details. Check MS Teams group SCSE Internship Sem. II 2023 -2024 for further information.

List of internship coordinators:

STT MSSV Họ và tên Tên GVHD tại trường Đại học Quốc tế Email  GVHD
1 ITITIU19002 Trịnh Quang Anh PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
2 ITITIU19039 Cao Tấn Phát PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
3 ITITIU19126 Vũ Bá Hưng PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
4 ITITIU19174 Trần Thị Huỳnh Như PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
5 ITITIU19176 Đỗ Hoàng Nhung PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
6 ITITIU19178 Nguyễn Sỹ Phi PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh nvsinh@hcmiu.edu.vn
7 ITDSIU20003 Lưu Trung Đức ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
8 ITDSIU20028 Ung Thị Hoài Thương ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
9 ITITIU20009 Nguyễn Phúc Khang ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
10 ITITIU20021 Hàng Huỳnh Công Thuận ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
11 ITITIU20264 Trần Ngọc Nhân ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
12 ITITIU20347 Trần Thanh Tùng ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
13 ITITIU20353 Lê Đào Thành Vinh ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
14 ITITIU20354 Phạm Minh Vũ ThS. Lê Thanh Sơn ltson@hcmiu.edu.vn
15 ITDSIU19002 Lê Duy Anh ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
16 ITDSIU19010 Võ Quang Thiện Nhân ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
17 ITDSIU19041 Trương Gia Khang ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
18 ITITIU19015 Lê Quang Huy ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
19 ITITIU19197 Trần Ngọc Diễm Quyên ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
20 ITITIU19201 Trần Thanh Sơn ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
21 ITITIU19225 Nguyễn Trung Trực ThS. Nguyễn Quang Phú nqphu@hcmiu.edu.vn
22 ITCSIU21011 Huỳnh Trần Khanh TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
23 ITCSIU21027 Đỗ Anh Quân TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
24 ITCSIU21072 Nguyễn Mạch Khang Huy TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
25 ITCSIU21073 Hồ Gia Khang TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
26 ITCSIU21097 Trần Nguyên Phúc TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
27 ITCSIU21140 Nguyễn Tuấn Khoa TS. Lê Hải Dương lhduong@hcmiu.edu.vn
28 ITDSIU18027 Nguyễn Việt Anh TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
29 ITDSIU18044 Phan Hồ Hoàng Phước TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
30 ITDSIU18052 Nguyễn Ngọc Huy TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
31 ITITIU17035 Nguyễn Thiên Bảo TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
32 ITITIU17059 Lê Minh Quân TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
33 ITITIU17107 Trần Hoàng Phúc TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
34 ITITIU18016 Nguyễn Gia Bảo TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
35 ITITIU18200 Liêu Phong Sơn TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
36 ITITIU18221 Trần Tiến Đạt TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
37 ITITIU18295 Trần Nhất Đạt TS. Lý Tú Nga ltnga@hcmiu.edu.vn
38 ITITIU19027 Nguyễn Hữu Luân TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
39 ITITIU19194 Trương Nhật Minh Quang TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn
40 ITITWE19012 Nguyễn Võ Thanh Tâm TS. Nguyễn Trung Kỳ ntky@hcmiu.edu.vn