Master of Engineering in Information Technology Management (Vietnamese Program)

???? ???? ???? Tiếp nối thành công của chương trình Quản lý Công nghệ thông tin giảng dạy bằng tiếng Anh từ năm 2010 của trường Đại học Quốc tế, cũng như nhằm mục đích thực hiện việc chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ điện tử, và đáp ứng cho nhu cầu nhân lực rất lớn các chuyên gia Công nghệ thông tin (CNTT) nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý CNTT trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển và ứng dụng mạnh mẽ tại thời điểm hiện nay.

???? ???? ???? Trường Đại học Quốc tế sẽ triển khai chương trình thạc sĩ quản lý CNTT giảng dạy bằng tiếng Việt với đối tượng là các cán bộ kỹ thuật quản lý hệ thống hạ tầng CNTT cho các sở ban ngành, cơ quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
???????????? Chương trình học được thiết kế với thời lượng và các môn học cần thiết trong tình hình hiện nay, giúp bổ sung kiến thức, nâng cao chuyên môn và khả năng làm việc của các cán bộ làm việc trong mảng CNTT.
???????????? Thông tin chương trình đào tạo xem tại đây: