Home » Cử nhân khoa học dữ liệu K18 (Mã Ngành: 7480109)

Cử nhân khoa học dữ liệu K18 (Mã Ngành: 7480109)

Giới thiệu

Ngành Khoa học Dữ liệu đào tạo ra các cử nhân có: nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn; kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về Khoa học Dữ liệu trong các hệ thống thông tin; kiến thức về hội nhập, khởi nghiệp; các kỹ năng mềm cần thiết; khả năng tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng để nắm bắt các công nghệ mới; đủ khả năng học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.

Sau khi tốt nghệp, cử nhân Khoa học Dữ liệu có thể làm các công việc phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các phần mềm khai thác dữ liệu thông minh cho các doanh nghiệp, cơ quan, viện nghiên cứu hay các công ty phát triển phần mềm.

Phân bố chương trình đào tạo

Khối kiến thức Số tín chỉ %
Khối kiến thức đại cương 53 37.3%
Khối kiến thức cơ sở ngành 30 21.2%
Khối kiến thức chuyên ngành 59 41.5%

Chương trình đào tạo

Tên môn học Số tín chỉ Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1 Học kỳ 5
Toán 1 4 Xác suất,thống kê và quá trình ngẫu nhiên 4
Vật lý 1 2 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 4
Hoá học cho kỹ sư 4 Tính toán khả năng mở rộng và phân bố 4
Nhập môn khoa học dữ liệu 3 Khái niệm cơ bản về bảo mật dữ liệu 4
Tiếng anh chuyên ngành 1 4 Triết Học Mac Lenin 5
Giáo dục thể chất 1 3
Học kỳ 2 Học kỳ 6
Calculus 2 4 Nhập môn khai thác dữ liệu 4
Physics 2 2 Phân tích dữ liệu quan sát 4
Phân tích hồi quy 4 Môn tự chọn 4
Phương pháp thống kê 3 Tư duy phân tích 3
Tiếng anh chuyên ngành 2 4
Lập trình cơ bản 4
Giáo dục thể chất 2 3
Học kỳ 3 Học kỳ 7
Toán 3 4 Thực tập công nghiệp 3
Khoa học môi trường 3 Thực tập tốt nghiệp 3
Lập trình hướng đối tượng 4 Nền tảng công nghệ dữ liệu lớn 4
Phân tích dữ liệu 4 Môn tự chọn 4
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Môn tự chọn 4
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Học kỳ 4 Học kỳ 8
Khoa học dữ liệu và trực quan hoá dữ liệu 4 Luận văn tốt nghiệp 10
Nguyên lý quản trị cơ sở dữ liệu 4
Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 4
Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 3

 Các môn tự chọn

Chọn 2 trong các môn sau:

Môn học Tín chỉ
Phân tích quy trình nghiệp vụ 4
Thiết kế thực nghiệm 4
Hệ thống hỗ trợ quyết định 4
Lý thuyết mạng máy tính 4
Ứng dụng dữ liệu lớn: Máy học ở qui mô lớn 4
Khai thác dữ liệu trong IOT 4
Blockchain 4
Tối ưu hoá 3

Chọn 1 trong các môn sau:

Môn học Tín chỉ
Quản trị dự án phần mềm 4
Quản lý hệ thống thông tin 4
Điện toán đám mây di động 4
Khởi tạo doanh nghiệp 3