Home » Cử nhân khoa học dữ liệu (Mã Ngành: 7480109)

Cử nhân khoa học dữ liệu (Mã Ngành: 7480109)

Giới thiệu

Ngành Khoa học Dữ liệu đào tạo ra các cử nhân có: nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn; kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về Khoa học Dữ liệu trong các hệ thống thông tin; kiến thức về hội nhập, khởi nghiệp; các kỹ năng mềm cần thiết; khả năng tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng để nắm bắt các công nghệ mới; đủ khả năng học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.

Sau khi tốt nghệp, cử nhân Khoa học Dữ liệu có thể làm các công việc phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các phần mềm khai thác dữ liệu thông minh cho các doanh nghiệp, cơ quan, viện nghiên cứu hay các công ty phát triển phần mềm.

Phân bố chương trình đào tạo

Courses Credits Percent
General Courses 53 37.3%
Core Courses 30 21.2%
Major Courses 59 41.5%

Chương trình đào tạo

Tên môn học Số tín chỉ Tên môn học Số tín chỉ
Học kỳ 1 Học kỳ 5
Calculus 1 4 Probability, Statistic & Random Process 4
Physics 1 2 Artificial and Machine Intelligence 4
Chemistry for Engineers 4 Scalable and Distributed Computing 4
Introduction to Data Science 3 Fundamental Concepts of Data Security 4
Academic English 1 4 Principles of Marxism 5
Physical Training 1 3
Học kỳ 2 Học kỳ 6
Calculus 2 4 Introduction to Data Mining 4
Physics 2 2 Analytics for Observational Data 4
Regression Analysis 4 Elective 4
Statistical Methods 3 Critical Thinking 3
Academic English 2 4
Fundamentals of Programming 4
Physical Training 2 3
Học kỳ 3 Học kỳ 7
Calculus 3 4 Internship 3
Environmental Science 3 Special Study of the Field 3
Object-Oriented Programming 4 Fundamentals of Big Data Technology 4
Data Analysis 4 Elective 4
Data Structure and Algorithms 4 Elective 4
Ho Chi Minh’s Thoughts 2
Học kỳ 4 Học kỳ 8
Data Science and Data Visualization 4 Senior Research Thesis 10
Principle of Database Management 4
Object Oriented Analysis and Design 4
Revolutionary Lines of Vietnamese Communist Party 3

 Các môn tự chọn

Chọn 2 trong các môn sau:

Course Credits
Business Process Analysis 4
Experimental Design 4
Decision Support Systems 4
Theory of Networks 4
Big Data Applications: Machine Learning at Scale 4
Data Mining for IOTs 4
Blockchain 4
Optimization 3

Chọn 1 trong các môn sau:

Course Credits
Software Project Management 4
Information System Management 4
Mobile Cloud Computing 4
Entrepreneurship 3