Home » SCSE – Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 2018-2019

SCSE – Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học 2018-2019

Các nội dung thông tin trong bản cam kết:

  • Các chương trình đang được đào tạo tại khoa CNTT
  • Thông tin và số liệu tuyển sinh – chỉ tiêu năm học 2018-2019
  • Nội dung môn học của từng khóa học, chuyên ngành chương trình Đại học
  • Nội dung các môn học của từng khóa học, chuyên ngành chương trình sau đại học (Thạc sĩ QLCNTT)
  • Thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp (2018-2019)

Nội dung chi tiết