Home » Năm tốt nghiệp 2021

Năm tốt nghiệp 2021

I. Chương trình IU

Semester 2

STT Mã SV Họ Tên
1 ITITIU133001 Nguyễn Phước An
2 ITITIU13073 Phạm Hoàng Thành
3 ITITIU13172 Nguyễn Duy Vinh
4 ITITIU14118 Tăng Thế Anh
5 ITITIU15034 Lưu Tuấn Hùng
6 ITITIU156006 Nguyễn Vũ Duy
7 ITITIU16035 Ngô Đình Khôi
8 ITITIU16095 Đỗ Thái Anh Huy

II. Chương trình Thạc Sĩ

STT Mã SV Họ Tên
1 ITITIU133001 Nguyễn Phước An
2 ITITIU13073 Phạm Hoàng Thành
3 ITITIU13172 Nguyễn Duy Vinh
4 ITITIU14118 Tăng Thế Anh
5 ITITIU15034 Lưu Tuấn Hùng
6 ITITIU156006 Nguyễn Vũ Duy
7 ITITIU16035 Ngô Đình Khôi
8 ITITIU16095 Đỗ Thái Anh Huy