[Khảo sát] Cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021

P.BĐCLGD&KT kính gửi thông báo v/v thực hiện Khảo sát Cựu Sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Kính nhờ cựu sinh viên thực hiện khảo sát theo hướng dẫn như sau:
2. Đăng nhập mã số sinh viên
3. Thực hiện khảo sát