Home » Tuyển sinh đại học 2016

Tuyển sinh đại học 2016

Trường đại học Quốc Tế có các ngành chủ chốt để đáp ứng nhu cầu nhân lực như các lĩnh vực kinh tế, quản lý và công nghệ kỹ thuật với hai cấp độ đào tạo: đại học và sau đại học.