Các workshop sắp tới (Cập nhật 27-10-2014)


1. Mobile Application Development

– Tổng quan về phát triển ứng dụng Android.
– Phát triển ứng dụng di động trên Android và PhoneGap
– Giới thiệu về phát triển ứng dụng di động cho các nền tảng khác: iOS, Windows Phone…

Sinh viên nên chuẩn bị trước kiến thức nền về:
– Lập trình Java

2. Security in Practice

– Tổng quan về bảo mật.
– Threats, Attacks và Defenses
– Giới thiệu về các công cụ, kỹ thuật

Sinh viên nên chuẩn bị trước kiến thức nền về:
– Cài đặt, tùy chỉnh ứng dụng mã nguồn mở
– Lập trình C/C++/Python

Đăng ký:

– Workshop 1: pqslam@hcmiu.edu.vn
– Workshop 2: tknguyen@hcmiu.edu.vn